Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. De Kapper: Haarstudio Anders.
 2. De Klant: De persoon die de Kapper opdracht heeft gegeven tot een haarbehandeling en/of schoonheidsbehandeling.
 3. De Salon: Fysieke locatie waar de Kapper haar werkzaamheden uitvoert.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk) die tussen de Kapper en Klant tot stand komt. Overeenkomsten voor langere duur dienen schriftelijk bevestigd te worden.
 5. Deskundigen: Speciaal voor de beoordeling van klachten aangewezen personen, met specifieke deskundigheid op het terrein van haar behandelingen.
 6. Haar behandelingen: Alle vormen van behandelingen met uitzondering van pruiken of kunsthaar of andere vormen van het toepassen van niet-eigen haar.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de Kapper en de Klant.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Kapper is het Nederlands recht van toepassing.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen op website, in communicatie, folders of publicaties van de Kapper zijn niet bindend.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 3. Aansprakelijkheid
 1. De Kapper garandeert dat de in de Salon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
 2. De Kapper mag ten aanzien van de te verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de Klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de Klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot ongewenste nevenverschijnselen, dient de Klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Henna poeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
 3. Is de behandeling niet zoals de Klant verwachtte dan kan de Klant een klacht indienen bij de Kapper. De Klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de Kapper.
 4. De Klant dient de Kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De Kapper is niet verplicht om de Klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is ten alle tijden het doel om de Klant met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de Klant zelf.
 5. De Kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de Klant toch eist dat er bepaalde handelingen verricht moeten worden. Mocht de Kapper niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan mag deze afspraak geweigerd worden. Bij twijfel over de kwaliteit van het haar tijdens een kleurbehandeling wordt er altijd een ‘eigen risico formulier’ digitaal ondertekend.
 6. De Kapper is tegenover de Klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de Kapper of een persoon in dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 7. De Kapper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de Klant onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De Kapper is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.
 8. De Klant is tegenover de Kapper aansprakelijk voor geleden schade die door een aan de Klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 9. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van de Kapper beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de Klant) van het aanbod (van de Kapper). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de Klant thuis als de Kapper ambulant werkt.
 2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.
Artikel 5. Verplichtingen van de Kapper
 1. De Kapper staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De Kapper licht de Klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De Kapper vraagt de Klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De Kapper wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt de Klant geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
 4. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de Kapper de Klant te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 5. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de Klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
Artikel 6. Verplichtingen van de Klant
 1. De Klant dient de Kapper voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De Klant heeft de plicht alle door de Kapper gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. De Klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haar behandelingen worden door de Kapper duidelijk vermeld op een voor de Klant zichtbare tarievenlijst. Wanneer de Klant zonder opgaaf van geldige reden niet verschijnt op de afspraak, kan de Kapper kosten in rekening brengen.
 4. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos geannuleerd of verzet worden.
 5. Indien de afspraak binnen deze 24 uur wordt verzet of geannuleerd kan 50% van de kosten van behandeling en gereserveerde behandeltijd in rekening worden gebracht.
 6. Indien de Klant zonder vermelding van annulering of verzetting van de behandeling niet op komt dagen op het afgesproken behandelmoment, kan 100% van de kosten van behandeling en gereserveerde behandeltijd in rekening worden gebracht.
 7. Herinnering: 1 of 2 dagen voor de afspraak verstuurt de Kapper een extra herinnering in de vorm van een e-mail, sms of anderszins. Soms belanden e-mails in de spam-box van de ontvanger waardoor het lijkt of deze niet verstuurd is. De e-mail is een extra geheugensteun, de Klant is zelf verantwoordelijk voor het noteren en nakomen van de afspraak.
Artikel 7. Betaling
 1. Betalingen aan de Kapper dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Kapper aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de Kapper de Klant verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden
  gebracht.
 3. In geval de Klant wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien de Klant ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die de Kapper maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de Klant. De berekening van de hoogte van de kosten die de Kapper in
  rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
Artikel 8. Klachten
 1. Is de behandeling niet zoals de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de Klant een klacht indienen bij de Kapper.
 2. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de Kapper in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de Klant.
 3. De Klant dient een klacht binnen één week na de haarbehandeling kenbaar te maken aan de Kapper. Bij kleur- en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken. Bij een omvorming behandeling geldt een termijn van 3 weken.
 4. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt hierdoor niet beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.
Artikel 9. Overmacht
 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Kapper ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Kapper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
 2. Kapper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Kapper behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Klant te factureren.
 3. Indien Kapper een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Klant zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.
Artikel 10. Wijziging van de algemene voorwaarden

Rekening houdend met veranderingen aan de website en de werkwijze van Kapper, behoudt Kapper zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Klant medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

Artikel 11. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze algemene voorwaarden en naar redelijkheid en billijkheid worden uitgelegd.